Fink

Package libdmtx-shlibs-0.7.2-2

SystemCVS/rsync Source DistributionsDebian Binary Distributions
stable RSS feed stableunstable RSS feed unstablestableunstable
10.9/x86_64
 
 
10.8/x86_64
0.7.2-2
 
 
10.7/x86_64
 
 
 
10.6/x86_64
 
 
 
10.6/i386
 
 
 
10.5/i386 *
 
 
 
10.5/powerpc *
 
 
 
10.4/i386 *
 
 
 
10.4/powerpc *
 
 
 
10.3/powerpc *
 
 
 
 
10.2-gcc3.3/powerpc *
 
 
 
 
10.2/powerpc *
 
 
 
 
10.1/powerpc *
 
 
 
 
Description:   Data Matrix 2D barcode software (0.7.2-2)
Section:   utils
Maintainer:   peterwong <gargasmATgmailDOTcom>
Website:   http://www.libdmtx.org
License:   LGPL
Parent:   libdmtx (Data Matrix 2D barcode software)
Info-File:   dists/10.7/stable/main/finkinfo/utils/libdmtx.info
CVS log, Last Changed: Wed, 10 Jul 2013 12:24:12 (UTC)

Section list - Flat package list - Search packages

(*) = Unsupported distribution.